Etični kodeks

Etični kodeks obnašanja in vrednote družbe BEVEC d.o.o.

Da bi si prislužili in ohranili zaupanje ter podporo naših zaposlenih, poslovnih partnerjev in širše družbe, smo v podjetju sprejeli Kodeks obnašanja in ravnanja, v katerem so opredeljene vrednote, v katere verjamemo, v njih vlagamo in se k njim zavezujemo in katere predstavljajo del širše vizije našega podjetja in družbene odgovornosti. Vsi zaposleni v podjetju s svojim ravnanjem prispevamo k uresničevanju temeljnih vrednot podjetja, tako da:

  • ves čas ravnamo in živimo dosledno z vrednotami podjetja
  • razumemo namen tega kodeksa in ga upoštevamo v vsakodnevnem življenju
  • pri svojem ravnanju mislimo na tiste, na katere naše odločitve vplivajo ter z drugimi ravnamo tako, kot si želimo, da bi drugi ravnali z nami
  • komuniciramo odkrito in s spoštovanjem, pri čemer upoštevamo integriteto sogovornika
  • podpiramo družbeno koristna ravnanja in odločitve, ki imajo trajno pozitiven vpliv in prispevajo k napredku širše družbe
  • odgovorno izvajamo svoje naloge, upoštevamo pravila in moralna načela in imamo odgovoren odnos do sodelavcev, podjetja, poslovnih partnerjev in drugih
  • odprti smo za nove ideje ter spodbujamo inovativnost in ustvarjalnost.

Sodelavci:

Kakovost opravljenega dela je prva misel pri izvajanju vseh nalog. Vodstveni kadri vedno ravnamo v skladu z vrednotami podjetja in s svojim ravnanjem in obnašanjem dajemo vzgled zaposlenim. Spodbujamo odprtost razmišljanja, ekipni duh, medsebojno spoštovanje, učinkovitost, zavzetost in usmerjenost k ciljem.

Sodelavce vodimo, jih spoštujemo in jim pomagamo. Konflikte rešujemo konstruktivno in v obojestransko zadovoljstvo. Zavedamo se pomena pripadnosti vseh sodelavcev podjetju. Zagotavljamo enake možnosti zaposlitve za vse posameznike. Zaposlenim zagotavljamo pravično plačilo in jih za izjemne delovne zasluge nagrajujemo. Zaposlenim omogočamo strokovna izobraževanja in jim s tem nudimo možnost za osebnostno rast in poklicni razvoj.

Nesprejemljiva je vsakršna oblika diskriminacije ali nadlegovanja na delovnem mestu. Spoštujemo in spodbujamo pravico zaposlenih do svobode izražanja, govora in druženja. Vsem zaposlenim zagotavljamo zdravo in varno delovno okolje ter poskrbimo, da so za svoje delo ustrezno strokovno usposobljeni. O morebitnih nevarnostih na delovnem mestu zaposlene pravočasno opozorimo ter jih pred njimi ustrezno zavarujemo.

V podjetju se zavedamo, da je spoštovanje zaposlenih osnova za zdravo in varno delovno okolje, ki temelji na osebnem dostojanstvu, medsebojnem zaupanju, spoštovanju in pripadnosti. Pri tem je pomemben prispevek vsakega posameznika. Zaposleni se zavedamo odgovornosti za kakovost svojega dela in svojega prispevka k doseganju jasno zastavljenih ciljev in standardov kakovosti v podjetju. Zavedamo se, da lahko ob skupnih ciljih, izmenjavi informacij in medsebojnem spoštovanju, dosegamo boljše izide.

Zaposleni se zavezujemo k ščitenju zaupnih informacij podjetja. Izogibamo se situacij, ki bi lahko vodile do navzkrižja interesov, in ravnanj, ki bi lahko škodila interesom podjetja. Skladno z veljavno zakonodajo, internimi akti ter moralnimi normami se zaposleni v podjetju zavezujemo k ničelni toleranci do korupcije in podkupovanja ter se hkrati obvezujemo, da bomo o vsakem takšnem dejanju, za katerega bomo izvedeli, nemudoma obvestili vodstvo podjetja. Vodstvo pa se zavezuje, da bo vsako tako obvestilo obravnavalo z vso resnostjo, spoštovanjem in ohranjanjem zasebnosti.

Poslovni partnerji:

Ker sta kakovost naših izdelkov in zadovoljstvo naših poslovnih partnerjev osnovni merili uspeha podjetja, našim poslovnim partnerjem prisluhnemo in skupaj iščemo rešitve, ki ustvarjajo dodano vrednost in vzajemno korist. Poslovnim partnerjem nudimo strokovno svetovanje in jim tako zagotavljamo, da pridobijo vse potrebne informacije, s čimer zmanjšujemo možnost nastanka nesporazumov.

Pri svojem delu spoštujemo zakonodajo, interna pravila in moralna načela in enako pričakujemo od svojih poslovnih partnerjev, ki jih tudi spodbujamo k prevzemanju temeljnih vrednot našega podjetja. Naša pogajanja temeljijo na vzajemnem spoštovanju in sledenju doseganja koristi za obe strani. Zavezujemo se k pravični konkurenci in imamo ničelno stopnjo tolerance do vseh oblik korupcije.

Družba:

Podjetje s svojim poslovanjem prispeva k ohranjanju okolja, se zavezuje nenehno izboljševati aktivnosti ter stremi k razvoju okolju prijazne proizvodnje. Zaposleni v podjetju se zavedamo pomena družbeno odgovornega ravnanja, ki se izvaja na vseh področjih poslovanja podjetja ter v odnosu do sodelavcev, poslovnih partnerjev in družbe. Vsi zaposleni z vzdrževanjem dobrih odnosov, ki temeljijo na spoštovanju, zaupanju, iskrenosti, poštenosti in pravičnosti, prispevamo k vključenosti podjetja v skupnost, v kateri podjetje deluje.

Implementacija kodeksa:

Kodeks ravnanja sprejme direktor podjetja. Z njim so seznanjeni vsi zaposleni in zunanji sodelavci podjetja. Dostopen je v elektronski obliki na strežniku, v papirni obliki pa v kadrovski službi. Določila, ki izhajajo iz kodeksa, so odgovornost in zaveza vsakega posameznika v podjetju. Vsak posameznik je odgovoren za lastno etično vedenje ter za opozarjanje na nesprejemljivo ravnanje drugih. Vsaka namerna kršitev določil kodeksa ali kršitev iz malomarnosti bo obravnavana kot hujša kršitev delovne obveznosti in je lahko razlog za prenehanje delovnega razmerja. Kršitve se nanašajo zlasti, vendar ne izključno, na neprimeren odnos do dela, sodelavcev, poslovnih partnerjev in drugih oseb, namerno napačno notranje in zunanje poročanje, poskus neprimernega vplivanja ali pritiska na sodelavce, uživanje alkohola in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu in delo pod njihovim vplivom in neprimerno obnašanje v podjetju ali zunaj njega, kadar ga predstavljajo. Zaposleni so zavezani neprimerno ravnanje prijaviti kadrovski, pravni službi podjetja ali neposredno direktorju. Na njih se obrnejo tudi, kadar imajo kakršnakoli vprašanja glede vsebine ali izvrševanja kodeksa.

Vrednote podjetja BEVEC d.o.o.

V podjetju Bevec d.o.o. smo oblikovali vrednote, ki kot temeljni splošni cilji celostno usmerjajo vedenje posameznika.


PRIPADNI: o podjetju govorimo spoštljivo in delujemo enotno, sprejemamo ideje in usmeritve, izražamo želje in hotenja do organizacije in dela, se identificiramo s cilji organizacije in se čutimo močni člen nje, pri delu smo zadovoljni in iščemo vzpodbude in pobude, verjamemo v cilje podjetja in jih sprejemamo kot svoje, smo pripravljeni trdo delati za dobrobit podjetja, imamo močno željo ostati v podjetju in doprinašati, besedo MORAM zamenja beseda ŽELIM.

POŠTENI: si medsebojno zaupamo, v podjetju dajemo prednost podjetju in njegovimi nameni in cilji pred svoje lastne oz. osebne, ne izkoriščamo situacije in ljudi okoli sebe.

ODGOVORNI: pri delu in izpolnjevanju nalog smo natančni, ne odstopamo od dogovorjenega, spoštujemo hierarhijo, si medsebojno pomagamo in na odstopanja opozarjamo prvega nadrejenega, na napake smo pozorni sami in jih odpravljamo in ne čakamo, da nas na njih opozori kdo drug, se trudimo in gradimo pozitiven odnos do sodelavcev, v oddelku in celotnem podjetju.

AMBICIOZNI: prizadevanje za dosego uspeha, cilja in dosežka, želje po uspehu, črpanje iz okolice (tako v podjetju kot okolju v katerem živimo), prevzemanje odgovornosti.

SAMOINCIATIVNI: vidimo delo in ukrepamo, dajemo jasne predloge, naloge opravimo pravočasno, smo samoorganizirani, ustvarjalni, proaktivni, prizadevni.

INOVATIVNI: iz okolja v katerem delujemo, črpamo in raziskujemo nove zamisli, nadgrajujemo proizvodne in tehnološke postopke ter tako sledimo impulzom trga. Prisotni smo od samega začetka snovanja ideje, dajemo tehnično in strokovno podporo in slednje vpeljujemo v proces delovanja podjetja. Zavedamo se, da z načinom dela in pristopom krepimo medsebojno konkurenčnost in stabilnost poslovnega odnosa.

ODZIVNI: z digitalizacijo ter temeljitim spremljanjem kazalcev uspešnosti pripomoremo k jasnim vpogledom v celoten sistem dokumentacije, kar se izkazuje z odzivnostjo v vsakem delovnem procesu podjetja, torej vse od povpraševanja do dobave blaga. Na povpraševanja odgovorimo v 24ih urah, stopimo v kontakt ter od prvega koraka dalje izpolnjujemo pričakovanja kupcev ter tako dosegamo zastavljene cilje.